Công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021

Ngày 7/5, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2021, là danh sách thường niên lần thứ 9 được tạp chí thực hiện tại Việt Nam.