Bài học để trở thành người lịch thiệp

Đi ăn chung với lãnh đạo, viết thư cảm ơn trong thời 4.0, từ chối lời đề nghị của người khác... là những vấn đề được nêu trong “50 bài học cơ bản để trở thành người lịch thiệp".